หลักการทางกฎหมายของประเทศไทย ในการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์.
Principle of Thai law for Protecting the Rights of Children from Cyber Bullying


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง
รายละเอียดวารสาร 1 / 10 / 77-100.
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/247985/167579
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน