ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sutsan.sut@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Architectural Heritage Management and Tourism (Internation Program) - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -