การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
A STUDY OF EXERCISE BEHAVIOR AND SATISFACTION OF THE SPORTS CENTER USERS OF KASEM BUNDIT UNIVERSITY


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดวารสาร 1/5/939-951
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน