อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักคณบดี
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nungruthai.tim@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งปลีกไทย ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ช้ากว่ากำหนด
A novel product development of rice bran oil derived from organic farm contracting in Pichit province เสร็จสิ้น
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เสร็จสิ้น
Vacuum dry product of Toddy Palm (Boressus flabellifer Linn.) sugar derived from flower sap in Songkhla province. เสร็จสิ้น
Agricultural Based SME Clustering, Branding and Good Practices for Sustainable Community: “Udon Thani” Organic Farming Provider เสร็จสิ้น
Development of Goat Powder Novel Product Derived From Organic Goat Farming in narathiwat Province เสร็จสิ้น
นโยบายเสริมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผ่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จสิ้น
Win-Win Strategic Policy Planning for CLMV Cross Border Trading in Consumer Product Wholesale Sector: A Case Study of Cambodia เสร็จสิ้น
การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี เสร็จสิ้น