การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งปลีกไทย ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
A fuzzy AHP approach to the determination of importance weights of Quality criteria for Thai wholesale-retail business


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 9 กันยายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม