การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
A Fuzzy AHP Approach to the Determination of Important Weights of Quality Criteria for Thai Wholesale Business


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 6 มกราคม. 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กรกฎาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม