การพัฒนารูปแบบความสานึกทางจิตวิทยาต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทางานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานคร
THE DEVELOPMENT OF A PSYCHOLOGICAL SENSE OF COMMUNITY MODEL FOR ENHANCING WORK PERFORMANCE COMPETENCIES OF COMMUNITY COMMITTEE, BANGKOK METROPOLITAN A


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน้า 66-81
URL อ้างอิง http://journal.psy.kbu.ac.th/jour/20211101/full.pdf
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน