ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์กรการทำงาน
Lessons Learn from the Case Study of Employees’ Negative Behavior in a Work Organization


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 133-144
URL อ้างอิง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน