ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Negative impacts of European General Personal Data Protection Regulation (GDPR) and Personal Data Protection Act B.E. 2562 on stakeholders


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชภาคย์
รายละเอียดวารสาร 15, 38 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564): 13-27.
URL อ้างอิง 247248-Article Text-878983-1-10-20210219.pdf
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน