กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุไทย.
Laws and Implementation of Thai Elderly’s Rights and Welfare


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร เกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร 22 (1) (มกราคม – มิถุนายน 2564) ): 123-141.
URL อ้างอิง View of กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุไทย (tci-thaijo.org)
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน