ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขต
Deceptive volume in endless space


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลป์ พีระศรี
รายละเอียดวารสาร 2/5/52-65
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน