เศรษฐศาสตร์คุณธรรมในโลกทัศน์แห่งอิสลาม
The Moral Economy in Islamic Perspective


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร คุณธรรมความดี
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2558
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2015
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน