ค่านิยมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรบริษัทข้ามชาติอินเดีย ในกรุงเทพมหานคร
Human Resource Values in Indian Multinational Company Organizations in Bangkok.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2565 หน้า25-36
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/article/view/257689/172915
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน