ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ master.law@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
นบ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -