ความสัมพันธร์ะหวา่งคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กับลักษณะของความเป็นผู้นำ ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
The Relationship Between Characteristics According to Learning Outcomes and Leadership Traits of Students in Hotel and Resort Management, Dusit Than


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 (2021): กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 22-33
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน