อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักคณบดี
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Neural Network Modeling for Predicting Electric Power Generation From Sea Waves เสร็จสิ้น
Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks เสร็จสิ้น
Fazzy Set Analysis of Thai Coins Using X-ray Fluorescence Technique เสร็จสิ้น
Break Point Distance Path Loss Model for Indoor Wireless Communications With Equivalent Floor เสร็จสิ้น
Semi_Automatic Tapping Machine control Using Microcontroller เสร็จสิ้น
Semi-Automatic Tapping Machine Control Using Microcontroller เสร็จสิ้น
Extended Xia Semi Deterministic Model for A Frequency of 28 GHz เสร็จสิ้น