บทเรียนจากผู้ประกอบการ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อทรัพยากรการทำงานในการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัล
Lessons from Entrepreneurs Covid-19 Affecting in Resource Work in Business Digital Approach


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Positive School Psychology, 2022
รายละเอียดวารสาร Vol. 6, No. 5, 6182 – 6191
URL อ้างอิง https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8053/5224
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน