ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pornchai.soo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
M.C.L. - Southern Methodist University, U.S.A.,
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์ เสร็จสิ้น