รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 25 กันยายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 มกราคม. 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์