อาจารย์สุวรรณา เขียวภักดี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sunwanna.khi@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วท.ด. (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ) - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -