อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pattraporn.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ศป.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ปรัชญา - ศิลปกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนารูปแบบการใช้ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาวิชาการแสดง เสร็จสิ้น
การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษากรณีเฉพาะ เพจอีจัน ช้ากว่ากำหนด