อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pachara.ler@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Goowatin Islam Mosque Waterfront Pavilion Along The Chao Phraya River, Bangkok เสร็จสิ้น
“Moleepariyattayakorn Building Design” เสร็จสิ้น
การออกแบบศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยา มัสยิดกูวติลอิสลาม (สุเหร่าตึกแดง) กรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด