อาจารย์จิราพร ยังสุข


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชา วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ jiraporn.you@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศษ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
การศึกษา - เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ถอดบทเรียนโครงการ Thailand Super Camp เสร็จสิ้น