ถอดบทเรียนโครงการ Thailand Super Camp
Thailand Super Camp


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 23 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 พฤษภาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จิราพร ยังสุข