แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม
Guideline for Teaching Methodology on Human and Animal Portrait Drawing According to Islamic Principles


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รายละเอียดวารสาร พิเศษ/12/313-323
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน