รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มบูรณาการเพื่อเพิ่มความหวังในชีวิต
Integrative Group Counseling Model for Enhancing Life Hope


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Kasem Bundit Journal
รายละเอียดวารสาร Vol.22. No.2 (July –December 2021),135-151
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/253386/173335
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน