ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
อีเมลติดต่อ chonthicha.som@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
น.ด. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายเศรษฐกิจ
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
“การพัฒนาโมเดลต้นแบบชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่สอดคล้องตามจำนวน ร้านค้าจำหน่ายสุราในเขตพื้นท อยู่ในระยะเวลา
การพัฒนาโมเดลต้นแบบชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร ด้านการมีส่วนร่วมออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่สอดคล้องตามจำนวนร้านค้าจำหน่ายสุราในเขตพื้นที่ อยู่ในระยะเวลา
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม เสร็จสิ้น