ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์