งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ และศิลปะ


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2564-06-09
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
URL อ้างอิง 1900_20210511145437.pdf (rsu.ac.th)
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2563
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน