การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
Adaptation of Interpersonal Theory for Life-skill Enhancement: A Case Study of Depressive Adolescents


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดวารสาร 2/5/13-30
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/257464
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน