อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ tieanthong.har@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วท.ม พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สุขภาพจิตและจิตเวช - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
สังคมวิทยา - จิตวิทยาสังคม
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น