แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
THE GUIDELINE OF PROMOTING TOURISM COMPOMENTS OF BAAN SA KLA COMMUNITY, SAMUT PRAKARN PROVINCE


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายละเอียดวารสาร 10(2), 127-143
URL อ้างอิง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/248626/171682
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน