การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร
VIEWPOINT UNDERSTANDING OF ORIENTATION FOR CREATING WORK BENEFICIAL IN AN ORGANIZATION


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดวารสาร 4(3), 129-138
URL อ้างอิง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253658/171621
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน