ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pornphen.klu@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Art “Living forest” เสร็จสิ้น
จิตรกรรมสื่อผสม ชุด “วิถีของน้ำทะเล เสร็จสิ้น
การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม ช้ากว่ากำหนด
แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Acrylic on Canvas “Living forest” เสร็จสิ้น