แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 สิงหาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ
อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค