อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อีเมลติดต่อ prasarn.mal@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -