อาจารย์สัญชัย ขุนนุช


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sanchai.khu@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “Sky & City” เสร็จสิ้น
จิตรกรรมสีน้ำ ชุด “Aesthetical Sense” (Live of Switzerland) เสร็จสิ้น
Watercolor on Paper “Bird ‘eye view in Florence, Italy” เสร็จสิ้น
Architecture “Architecture Quick Sketch NO.2” เสร็จสิ้น
Architecture “Architecture Quick Sketch No.1” เสร็จสิ้น
ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” เสร็จสิ้น
จิตรกรรมสีน้ำ ชุด “Aesthetical Sense” (Canadian Rockies of Canada) เสร็จสิ้น