อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Staircase composition) เสร็จสิ้น
Two Tone Sky เสร็จสิ้น
Photography “Framing” เสร็จสิ้น
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Harmony) เสร็จสิ้น
Architecture Photography “Repetition” เสร็จสิ้น
ศิลปะภาพถ่าย ชุด “Minimal Photography” (Spaces and places) เสร็จสิ้น