อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อีเมลติดต่อ boonsong.udo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ “บ้านแส้” ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Photography “Niphphan” เสร็จสิ้น
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี เสร็จสิ้น