การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน “บ้านสมวัย” มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Interior Environmental Design in The Room to Encourage Preschool Learning Baan Somvai Foundation for Slum Child Care Under The Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Khlong Toei District Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 พฤศจิกายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า