อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ tanawat.dee@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนศิลปะ โรงเรียนอัลกรุรออ์วิทยา (ประเวศ) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน “บ้านสมวัย” มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสร็จสิ้น
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ช้ากว่ากำหนด