แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 70 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า