ลวดลายโค้งม้วนจากกระดาษ 384 แบบ (ต้นแบบของลวดลายโค้งม้วนกระดาษ)
The Paper Curved Ornaments, 384 Cunning Patterns (Typical Curved Paper Ornaments)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 กันยายน 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย