ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kunjanee.yan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 11 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550-2558) ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 ช้ากว่ากำหนด
ศิลปะจุดจากผลึกน้ำ เสร็จสิ้น
Spiral Movement in Space เสร็จสิ้น
การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แห่งใหม่ ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงาน ของโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐฯ ที่รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 เสร็จสิ้น
การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงานของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐ ในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาดัชนีฤดูกาลพลังงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2556 เสร็จสิ้น
การศึกษาระบบปรับอากาศ และแสดงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะความสบาย กรณีศึกษา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ช้ากว่ากำหนด
ลวดลายโค้งม้วนจากกระดาษ 384 แบบ (ต้นแบบของลวดลายโค้งม้วนกระดาษ) เสร็จสิ้น
การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550 - 2558) เสร็จสิ้น