การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงาน ของโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐฯ ที่รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558
A Study of the Seasonal Index and Energy Tendency for Thai Public Cancer Hospitals between the Years 2007-2015


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย