การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แห่งใหม่


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 70 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สถาบันมะเร็ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย