การศึกษาระบบปรับอากาศ และแสดงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาวะความสบาย กรณีศึกษา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
A Study of the Air Condition and Lighting Systems at Working Areas to Reform the Environmental Comfort Case Study : National Cancer Institute's Building


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 85 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย