การศึกษาดัชนีฤดูกาลพลังงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2556
A Study of the Energy Seasonal Index of National Cancer Institute between the year 2007-2013


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 สิงหาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย