อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ krisorn.won@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 42 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ความยาว 3 นาที เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอง Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา เสร็จสิ้น
สปอตโทรทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เสร็จสิ้น
สปอตประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้น
โครงการ การประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการปีท่ี่ 2) ช้ากว่ากำหนด
โครงการต่อยอดผลงานประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่่่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันผีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่่ 45 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) เสร็จสิ้น
ภารกิจของกรมการจัดหางานในการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เสร็จสิ้น
ภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปภากิจการดำเนินงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์รายการ "สถานีแรงงาน" ตอน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ตอน "เส้นทางช่างเชื่่อมเงินล้าน" เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่นและสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ โครงการการประกวดการสร้างสรรค์สื่่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ (โครงการที่ 2) งวดพิเศษ จ.1 เสร็จสิ้น
สัญญาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปผลการแข่งขันฝีมืแแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ประเทศมาเลเซีย เสร็จสิ้น
วีดืทัศน์ รายงานการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน เสร็จสิ้น
ภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เสร็จสิ้น
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการความยางไม่เกิน 3 นาที เสร็จสิ้น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ License เสร็จสิ้น
วิดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จสิ้น
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางไปต่างประเทศ ความยางไม่เกิน 3 นาที เสร็จสิ้น
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ เพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง เรื่องละ 3 นาที 1. วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความยาว 3 นาที 2. วีดิทัศน์ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ความยาว 3 นาที เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เสร็จสิ้น
ควบคุมและอำนวยการผลิต โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เสร็จสิ้น
VTR พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เสร็จสิ้น
วีิดิทัศน์ โครงการ เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย เผยแพร่ สถานีแรงงาน เสร็จสิ้น