วีดิทัศน์ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 13 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 18 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 ธันวาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์